Algemene Voorwaarden

AANSPRAKELIJKHEID
Boga is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Boga is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge door Boga, of instructeurs in dienst van Boga, gegeven instructies.

Deelnemer is jegens Boga aansprakelijk wanneer Boga op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge door Boga, of instructeurs in dienst van Boga, gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient Boga te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. Boga is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.

Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is Boga niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op Boga, aangezien door deelname aan een Activiteit bij Boga slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!